محصولات شركت آبرساني طلوع

3تبدیل ساده - Tapers Plain

3فلنج بولتد گلند (فلنج ساکت) - Flanged Bolted Gland

3فلنج اسپیگات (ب - او) - Flanged Spigot 3کولار - Collar
3زانو ساده ˚11/25 - ˚Bend Plain 11.25 3پیچ ها - مدل تی - T Bolts
3زانو ساده ˚22/5 -˚ Bend Plain 22/5 3فلنج اسپیگات - Flanged Spigot
3زانو ساده ˚45  -˚ Bend Plain 45 3تبدیل دو سر بولتد گلند - Double Bolted Gland Taper
3زانو ساده ˚90 - ˚Bend Plain 90 3فلنج کور (درپوش)
3سه راهی ساده - Tees Plain 3رابط لوله های پلی اتیلن تک جداره
3فلنج اسپیگات (ب - او) - Flanged Spigot 3ژوئن ژیبولت
3فلنج اسپیگات (ب - او) - Flanged Spigot 3دریچه کنتور
3سه راهی دو سر ساده ناف فلنج - Tees with Flanged Branch 3دریچه منهول
3سه راهی دو سر ساده ناف فلنج - Tees with Flanged Branch 3فلنج های Flanges  PN 10 
3زانویی دو سر فلنج ˚11/25 - Double Flanged 11.25˚ Bend 3فلنج های  Flanges PN 16
3زانویی دو سر فلنج ˚22/5 -  ˚ Double Flanged 22.5 Bend 3فلنج های Flanges PN 25 
3زانویی دو سر فلنج ˚45 - Double Flanged 45˚ Bend 3فلنج های Flanges PN 40
3زانویی دو سر فلنج ˚90 -  Double Flanged 90˚ Bend 3اتصالات قابل پیاده کردن Dismantling Joints - PN 10
3زانویی دو سر فلنج پایه دار 90 - Double Flanged Duck foot 90 Bend 3اتصالات قابل پیاده کردن Dismantling Joints - PN 16
3چهار راه چهار سر فلنج - All Flanged Cross 3اتصالات قابل پیاده کردن Dismantling Joints PN 25
3سه راه سه سر فلنج - All Flanged Tees 3اتصالات قابل انبساط -  Expansion Joints
3سه راه سه سر فلنج - All Flanged Tees 3اتصالات قابل انبساط فولادی - Steel Expansion Joints
3تبدیل دو سر فلنج - Double Flanged Taper 3دریچه تخلیه فولادی - Drain Valve / Flap Valve
3گلند - Gland 3جانسون کوپلینگ (اتصال لغزشی) - Johnson Coupling
3زانویی دو سر بولتد گلند ˚11/25 - Double Bolted Gland 11.25 Bend 3صافی ایستاده دو سر فلنج
3زانویی دو سر بولتد گلند ˚22/5 - Double Bolted Gland 22.5 Bend 3صافی های سبدی - Basket Strainers
3زانویی دو سر بولتد گلند ˚45 - Double Bolted Gland 45 Bend 3زانوهای فولادی - Steel Elbows
3زانویی دو سر بولتد گلند ˚90 -  Double Bolted Gland 90 Bend 3زانوهای فولادی - Steel Elbows
3سه راهی دو سر بولتد گلند ناف فلنج - Double Gland Tee with Flanged Branch 3تبدیل فولادی - Steel Reducer
3سه راهی دو سر بولتد گلند ناف فلنج - Double Gland Tee with Flanged Branch  

 

 

Copyright © 2004 - 2008, All Right Reserved
Powered by: Support System